Έρευνα

Περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων και έργων:

Φωνολογικοί, σημασιολογικοί και συντακτικοί συσχετισμοί

Το παρόν έργο εστιάζεται στη σχέση του φωνολογικού συστήματος ενός παιδιού και της σημασιολογικής και συντακτικής ανάπτυξης στη νηπιακή ηλικία. Το παρόν έργο έχει μελετήσει μέσω ανάλυσης συσχετισμού (correlation studies) τη σχέση μεταξύ φωνολογικής ικανότητας και σημασιολογικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και την ανάπτυξη του μέσου μήκους φωνήματος σε παιδιά στον τρίτο χρόνο ζωής. Βασική παράμετρο αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο η συντακτική, σημασιολογική και φωνολογική ανάπτυξη συσχετίζονται σε συγχρονικό επίπεδο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μία ικανότητα σε μία ηλικία μπορεί να προβλέψει μία άλλη ικανότητα σε μεταγενέστερο αναπτυξιακό στάδιο (π.χ. 28 και 36 μηνών) στο ίδιο παιδί. Περαιτέρω, το παρόν ερευνητικό έργο θα συμπεριλάβει ομάδες παιδιών με τυπική γλωσσική ανάπτυξη καθώς και ομάδες παιδιών με γενετικά σύνδρομα όπως είναι η νευροϊνωμάτωση τύπου 2.

Στοιχεία επικοινωνίας: loukia.taxitari@cut.ac.cy

 

Ανάπτυξη δοκιμιού γλωσσικής αξιολόγησης

Το παρόν ερευνητικό έργο εστιάζεται στη δημιουργία, πιλοτική εφαρμογή και στάθμιση του δοκιμίου γλωσσικής αξιολόγησης με χρηματική στήριξη από τον Σύλλογο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και το συμβούλιο εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου καθώς επίσης και από ερευνητική χρηματοδότηση στα πλαίσια εναρκτήριας χρηματοδότησης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στοιχεία επικοινωνίας: kakia.petinou@cut.ac.cy

 

Σημασιολογικό Προφίλ

Μία από τις ερευνητικές κατευθύνσεις της ομάδας μας αποτελεί η μελέτη της λεξιλογικής ανάπτυξης των παιδιών σε διαφορετικές ηλικίες μέσα στο δεύτερο και το τρίτο έτος ζωής. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος μελετούμε τον μέσο αριθμό λέξεων που κατανοούνται ή παράγονται σε διαφορετικές ηλικίες, αλλά και το είδος των λέξεων αυτών αναπτυξιακά. Το αποτέλεσμα είναι η εξαγωγή ενός σημασιολογικού προφίλ των παιδιών διαφορετικών ηλικιών που μας δίνει σημαντικές πληροφορίες ως προς την ποιότητα όσων παράγουν, πέρα από την ποσότητα. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συμβάλουν τόσο στην αναγνώριση παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες, όσο και στον σχεδιασμό θεραπευτικών παρεμβάσεων όσο το δυνατό νωρίτερα.

Στοιχεία επικοινωνίας:  loukia.taxitari@cut.ac.cy

 

Αναπτυξιακή Φωνολογία

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση αναπτυξιακών φωνολογικών μοτίβων σε παιδιατρικό πληθυσμό σε τυπικώς αναπτυσσόμενα νήπια με έμφαση στη διαχρονική εμφάνιση φωνολογικών διεργασιών στον παιδικό λόγο. Στόχος είναι η δημιουργία ανιχνευτικού εργαλείου, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης ολόκληρου του φωνητικού ρεπερτορίου της κυπριακής ελληνικής, ούτως ώστε μέσα από το φωνητικό-φωνολογικό προφίλ του νηπίου να παρέχεται στοχευμένη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Πέρα από τυπικώς αναπτυσσόμενα νήπια, η δράση αυτή διερευνά και νήπια που αργούν να μιλήσουν, με στόχο τον εντοπισμό των φωνολογικών διεργασιών οι οποίες μπορεί να χαρακτηρίζουν νήπια που αργούν να μιλήσουν σε σχέση με τυπικώς αναπτυσσόμενο νήπια.

Στοιχεία επικοινωνίας: spyros.armostis@cut.ac.cy

 

Προγνωστικοί παράγοντες στη γλωσσική πορεία των παιδιών που αργούν να μιλήσουν

Το παρόν έργο εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά με αργή εξέλιξη στον λόγο αναπτύσσουν το λεξιλογικό τους προφίλ με βάση τη μέτρηση και την ανάλυση της ποικιλομορφίας των λέξεων που σημειώνεται και καταγράφεται σε ειδικές λίστες που συμπληρώνουν οι γονείς (parentally reported vocabulary checklist).

Στοιχεία επικοινωνίας: kakia.petinou@cut.ac.cy

 

Αξιολόγηση και παρέμβαση λεξιλογίου στο πεδίο της εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας

Οι κύριοι στόχοι του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου υψηλής τεχνολογίας για την αξιολόγηση παθητικού λεξιλογίου σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση και η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πλάνου παρέμβασης για ανάπτυξη λεξιλογίου. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το ερευνητικό έργο είναι μαθητές με εγκεφαλική παράλυση 3-6 χρονών, οι γονείς τους όσο και οι εκπαιδευτικοί και οι λογοπαθολόγοι που στηρίζουν τα άτομα με αναπηρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να συμβάλουν στην ελλιπή βιβλιογραφία καθώς επίσης και στην παροχή υπηρεσιών σε άτομα τα οποία χρειάζονται εναλλακτική και ενισχυτική επικοινωνία για να επικοινωνήσουν με τους επικοινωνιακούς τους συντρόφους.

Στοιχεία επικοινωνίας: eliada.pampoulou@cut.ac.cy

 

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών φώνησης σε καθηγητές πανεπιστημίου στην Κύπρο

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τους παράγοντες κινδύνου για τη ανάπτυξη διαταραχών φώνησης σε καθηγητές πανεπιστημίου με διαταραχές φώνησης (ΔΦ) και χωρίς  διαταραχές φώνησης (ΧΔΦ).  Συμμετέχοντες και Μέθοδοι: Εκατό ενενήντα έξι καθηγητές με ΔΦ και ΧΔΦ που εργάζονται σε πανεπιστήμια στην Κύπρο συμπλήρωσαν ένα online ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο σύλλεξε δεδομένα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για τη ανάπτυξη διαταραχών φώνησης που αφορούν τη γενική υγεία, τη χρήση της φωνής, το τρόπο ζωής και το περιβάλλον διδασκαλίας. Το chi-square τεστ χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει τις σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις μεταξύ των καθηγητών με ΔΦ και ΧΔΦ για κάθε παράγοντα κινδύνου. Αποτελέσματα: Οι καθηγητές με ΔΦ κατέδειξαν την τάση να εμφανίσουν λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (π.χ., φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, κτλ.), βήξιμο, καθάρισμα λαιμού, άγχος, κτλ. σε σύγκριση με τους καθηγητές ΧΔΦ.  Επίσης, οι καθηγητές με ΔΦ ήταν πιο πιθανό να διδάσκουν ή να έχουν διδάξει σε πολύ θορυβώδη και μετρίως θορυβώδη περιβάλλον από τους καθηγητές ΧΔΦ.

Ως συνέχεια της πιο πάνω ερευνητικής εργασίας, ο σκοπός μιας άλλης έρευνας είναι να αξιολογήσει διάφορους ακουστικούς παραμέτρους φώνησης (π.χ., S/Z ratio, μέγιστη διάρκεια φώνησης, ένταση,  συχνότητα, κτλ.) σε ενήλικες διάφορων ηλικιών που κατάγονται από διάφορες περιοχές της Κύπρου. Τα αποτελέσματα της έρευνας εναπόκειται να συγκριθούν με τις διεθνές μετρήσεις ακουστικών παραμέτρων φώνησης.

Στοιχεία επικοινωνίας: kyriaki.kyriakou@cut.ac.cy